Πολιτική κατά της ΔωροδοκίαςΠΟΛΙΤΙΚΗ/STATEMENT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘOΡΑΣ
OLYMPIC CATERING A.E
.

1. Εισαγωγή και σκοπός της παρούσας Πολιτικής

1.1. Μία από τις Κοινές Αξίες της OC είναι ότι πάντοτε δρούμε νόμιμα, ηθικά, με ακεραιότητα και με σεβασμό προς την κοινότητα και το περιβάλλον.

Η δωροδοκία και η αντίστοιχη συμπεριφορά που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική δεν αποτελούν μόνο σοβαρά ποινικά και αστικά αδικήματα (N. 4557/2018), αλλά αντιβαίνουν και στις Κοινές Αξίες μας. Η επίδειξη τέτοιου είδους συμπεριφοράς ενδέχεται να επιφέρει πολύ  υψηλά πρόστιμα, νομικά έξοδα και έξοδα συμμόρφωσης και αστικές ευθύνες και ποινές κάθειρξης για άτομα που εμπλέκονται. Μπορεί, επίσης να βλάψει σημαντικά τη φήμη και την αξία της OC στην αγορά.

1.2. Η παρούσα πολιτική:

i. καθορίζει τις ευθύνες μας και τις ευθύνες όσων εργάζονται για λογαριασμό μας, όσον αφορά στη δωροδοκία και τη διαφθορά και
ii. παρέχει πληροφορίες και οδηγίες σε όσους εργάζονται για λογαριασμό μας σχετικά με το πώς να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα δωροδοκίας και διαφθοράς.
iii. Σε αυτήν την Πολιτική, οι όροι «εμείς», «μας», «εμάς» και «OC» αναφέρονται στην Olympic Catering A.E.

Βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε, κατανοήσετε και συμμορφωθείτε με την παρούσα Πολιτική.

2. Ποιους αφορά η Πολιτική;

2.1. Αυτή η πολιτική ισχύει για όλα τα άτομα που εργάζονται για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας σε όλα τα επίπεδα, που συμπεριλαμβάνουν τους ανώτερους διευθυντές, τα στελέχη, τα μέλη του Δ.Σ., υπαλλήλους (αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου ή προσωρινούς  υπαλλήλους), συμβούλους, εργολάβους, εκπαιδευόμενους, αποσπασμένο προσωπικό, περιστασιακά εργαζόμενους και προσωπικό από πρακτορεία θέσεων εργασίας, παρόχους υπηρεσιών τρίτων, εκπροσώπους, αναδόχους/χορηγούς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που  σχετίζεται μαζί μας, όπου και αν βρίσκεται (συλλήβδην αναφέρονται ως οι «Προσωπικό» στην παρούσα Πολιτική).

3. Η Πολιτική μας: η δωροδοκία, η διαφθορά και η αθέμιτη άσκηση επιρροής

Για τους σκοπούς της εφαρμογής της τρέχουσας πολιτικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην εταιρεία μας τηρείται Σύστημα Διαχείρισης της Δωροδοκίας το οποίο δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 37001:2016.  Καθορίσθηκαν οι στόχοι της καταπολέμησης της διαφθοράς και ενθαρρύνεται η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης χωρίς φόβο.

3.1. Διεξάγουμε τις επιχειρήσεις μας νόμιμα, ηθικά και με ακεραιότητα. Οι πρακτικές διαφθοράς είναι απαράδεκτες και τηρούμε μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής απέναντι στη δωροδοκία, τη διαφθορά και στην αθέμιτη άσκηση επιρροής. Είμαστε αφοσιωμένοι στη  διεξαγωγή των εργασιών μας με επαγγελματισμό, αμεροληψία, ακεραιότητα και σεβασμό σε όλες τις επιχειρηματικές μας συναλλαγές και σχέσεις, οπουδήποτε δραστηριοποιούμαστε και στην εφαρμογή και στην επιβολή αποτελεσματικών συστημάτων για την  καταπολέμηση της δωροδοκίας. Συμμορφωνόμαστε με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

3.2. Προσδοκούμε επίσης από όσους συνεργάζονται μαζί μας να υιοθετούν μια παρόμοια προσέγγιση μηδενικής ανοχής απέναντι στη δωροδοκία και τη διαφθορά. Πριν από τη σύναψη μιας συμφωνίας με οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό της OC, η  OC θα διεξάγει ορθή και δέουσα επιμέλεια και θα λαμβάνει συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις συμμόρφωσης από το εν λόγω τρίτο μέρος.

3.3. Η παρούσα Πολιτική αποτελεί μέρος του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου επιχειρήσεων Vivartia, στον οποίο ανήκει η ΟC, όπως τροποποιείται και συμπληρώνεται κατά καιρούς.

3.4. H Διοίκηση και τα ανώτερα στελέχη σε όλα τα επίπεδα έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση αυτής της Πολιτικής στους αντίστοιχους χώρους εργασίας τους και για να διασφαλίζουν ότι οι υφιστάμενοί τους έχουν επίγνωση και κατανοούν αυτήν την Πολιτική.

4. Η ευθύνη για την Πολιτική

4.1. Αυτή η Πολιτική έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟC και προσυπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό μας, για να καταδεικνύει τη δέσμευση της OC για την αντιμετώπιση των ζητημάτων δωροδοκίας και διαφθοράς.

4.2. Η OC έχει δημιουργήσει μια Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς, η οποία συνεδριάζει σε τακτική βάση και είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, την επίβλεψη της συμμόρφωσης με την παρούσα Πολιτική γενικότερα, την  παροχή κατάρτισης σχετικά με τις απαιτήσεις της Πολιτικής και τη διασφάλιση της επαρκούς κοινοποίησής της στα σχετικά μέρη.

4.3. Η Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς της ΟC έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την παρούσα Πολιτική και θα αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟC, σχετικά με τις δραστηριότητες παρακολούθησης.

5. Δωροδοκία, διαφθορά, αθέμιτη άσκηση επιρροής και άλλες μορφές αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς

5.1. Η δωροδοκία συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

i. Όταν οικονομικό ή άλλο πλεονέκτημα προσφέρεται ή τάσσεται σε άλλο άτομο με την πρόθεση να δελεασθεί ή να επιβραβευθεί, ώστε να ασκήσει τα καθήκοντά του πλημμελώς, ή
ii. όταν οικονομικό ή άλλο πλεονέκτημα απαιτείται, συμφωνείται να ληφθεί ή γίνεται δεκτό από άλλο άτομο, ώστε να εκτελέσει τα καθήκοντά του με ανάρμοστο τρόπο.

Είναι αδιάφορο αν η δωροδοκία δίδεται απευθείας ή μέσω τρίτου ή δίδεται προς όφελος του αποδέκτη ή κάποιου άλλου ατόμου, είτε πραγματοποιείται μέσω μιας παρακίνησης ή ανταμοιβής που προσφέρεται, υπόσχεται ή παρέχεται, άμεσα ή έμμεσα, σε έναν δημόσιο  λειτουργό (υπάλληλος κρατικού φορέα ή φορέα ελεγχόμενου από την κυβέρνηση) ή σε έναν συμμετέχοντα σε μια ιδιωτική εμπορική συναλλαγή, με σκοπό την απόκτηση οποιουδήποτε εμπορικού, συμβατικού, κανονιστικού ή προσωπικού πλεονεκτήματος μέσω ακατάλληλης  απόδοσης μιας σχετικής λειτουργίας ή δραστηριότητας.

5.2. Παραδείγματα δωροδοκίας περιλαμβάνουν τα εξής:

5.2.1. Προσφορά μιας δωροδοκίας: Προσφέρετε εισιτήρια σε έναν υποψήφιο πελάτη για μια μεγάλη εκδήλωση, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσει να συνεργαστεί μαζί μας, προτιμώντας μας έναντι ενός ανταγωνιστή ή μειώνοντας τις τιμές του. Αυτό θα  αποτελούσε αδίκημα, επειδή κάνετε την προσφορά για να αποκτήσετε ένα εμπορικό και συμβατικό πλεονέκτημα. Μπορεί επίσης να αποτελεί αδίκημα και για τον υποψήφιο πελάτη να δεχτεί την προσφορά σας.

5.2.2. Αποδοχή μιας δωροδοκίας: Ένας προμηθευτής προσφέρει σε συγγενικό σας πρόσωπο μια θέση εργασίας, αλλά καθιστά σαφές ότι ως αντάλλαγμα, αναμένει από εσάς να χρησιμοποιήσετε την επιρροή σας στον οργανισμό μας για να διασφαλίσετε ότι θα  συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί του. Μια τέτοια προσφορά αποτελεί αδίκημα για έναν προμηθευτή. Θα ήταν αδίκημα να συμφωνήσετε μαζί του, επειδή κάνοντάς το αυτό θα αποκτούσατε ένα προσωπικό πλεονέκτημα.

5.2.3. Δωροδοκία ενός δημόσιου λειτουργού (ημεδαπού ή αλλοδαπού): Καταβάλλετε κάποια πληρωμή ή φροντίζετε ώστε η OC να καταβάλει μια πληρωμή σε έναν δημόσιο λειτουργό για να διασφαλίσει ότι η Υπηρεσία στην οποία εργάζεται θα  εκδώσει μια ευνοϊκή  αναφορά επιθεώρησης ή θα εκδώσει κάποια άδεια την οποίο χρειάζεται η OC για την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Το αδίκημα μιας δωροδοκίας του δημοσίου λειτουργού θα διαπραχθεί μόλις πραγματοποιηθεί η προσφορά. Αυτό οφείλεται στο ότι γίνεται για να εξασφαλιστεί ένα επιχειρηματικό πλεονέκτημα για την OC.

5.3. Εκτός από τις απευθείας χρηματικές πληρωμές ή τις προσφορές ακριβών δώρων, άλλα παραδείγματα δωροδοκίας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τα παρακάτω, που προσφέρονται μέσω οδηγιών/εντολής ή προς όφελος ενός δημοσίου λειτουργού ή ενός εμπορικού  επιχειρηματικού εταίρου/συνεργάτη: (α) ταξίδια, γεύματα, ψυχαγωγία ή άλλη φιλοξενία υψηλής αξίας, (β) συνεισφορές σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, καμπάνια ή επίσημη εκστρατεία, ή (γ) φιλανθρωπικές εισφορές ή εταιρικές χορηγίες. Απαγορεύεται επίσης η προσφορά,  η υπόσχεση ή έμμεση παροχή δωροδοκίας μέσω επιχειρηματικών εταίρων, παρόχων υπηρεσιών, συμβούλων ή άλλων πρακτόρων που εργάζονται για λογαριασμό της OC, συμπεριλαμβανομένων και μέσω μυστικών προμηθειών.

5.4. Η διαφθορά είναι η κατάχρηση ενός δημόσιου ή ιδιωτικού αξιώματος για προσωπικό κέρδος.

5.5. Η αθέμιτη άσκηση επιρροής είναι μια μορφή διαφθοράς. Είναι η πράξη κατά την οποία κάποιος χρησιμοποιεί την επιρροή που διαθέτει στην κυβέρνηση ή τις διασυνδέσεις του με πρόσωπα σε θέσεις εξουσίας για να αποκομίσει χάρες ή προνομιακή μεταχείριση για  κάποιον άλλον, συνήθως (αλλά όχι αποκλειστικά) επί πληρωμή.

5.6. Αποφυγή των Συγκρούσεων Συμφερόντων
Το προσωπικό της OC μπορεί να βρεθεί σε μια θέση όπου θα ήταν πιθανό να παραβιάσει τους νόμους για την καταπολέμηση της δωροδοκίας ή της διαφθοράς, εάν υφίσταται μια σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όσον αφορά στις συμβάσεις. Αυτές οι συγκρούσεις προκύπτουν  όταν τα προσωπικά σας συμφέροντα έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της OC.

Παραδείγματα των τομέων όπου μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων περιλαμβάνουν ένα προσωπικό συμφέρον σε μια σύμβαση, είτε άμεσα (για παράδειγμα, όταν είστε ο αντισυμβαλλόμενος σε μια σύμβαση), είτε έμμεσα (για παράδειγμα όταν εσείς έχετε  συμφέρον αντισυμβαλλομένου στη σύμβαση μέσω της ιδιοκτησίας μετοχών ή ένας στενός συγγενής εργάζεται για λογαριασμό ή έχει ιδιοκτησιακό συμφέρον μέσω του αντισυμβαλλομένου και θα επωφεληθεί, άμεσα ή έμμεσα, από τη σύμβαση), μια εργασιακή απασχόληση  εκτός της OC, τη χρήση των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της OC σε μια προσωπική συναλλαγή ή την επιδίωξη ή αποδοχή δώρων ή ψυχαγωγίας.

Ως αποτέλεσμα, δεν πρέπει να συμμετέχετε σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ή θα μπορούσε να φανεί ότι περιλαμβάνουν, μια σύγκρουση συμφερόντων. Εάν διαπιστώσετε ότι η OC εξετάζει το ενδεχόμενο να συνεργαστεί επιχειρηματικά με κάποια οντότητα ή  πρόσωπο με το οποίο έχετε προσωπική ή οικονομική σχέση, πρέπει να απομακρυνθείτε από τη λήψη αποφάσεων ή την επιτήρηση των διαδικασιών και να αποκαλύψετε τη σχέση που έχετε στον προϊστάμενό σας ή σε οποιοδήποτε μέλος της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων ή  Εσωτερικού Ελέγχου. Εάν δεν είστε σίγουροι για το αν μια συγκεκριμένη κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων, επικοινωνήστε με τον προϊστάμενό σας ή οποιοδήποτε της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων ή Εσωτερικού Ελέγχου.

5.7. Δώρα και φιλοξενία.

5.7.1. Αυτή η Πολιτική δεν απαγορεύει τη λογική, εύλογη και θεμιτή φιλοξενία (την προσφορά ή την αποδοχή της) προς ή από τρίτους, εάν ο σκοπός της είναι να βελτιώσει την εικόνα της OC, να παρουσιάσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή να καθιερώσουμε ή  να διατηρήσουμε επιχειρηματικές σχέσεις. Επομένως, επιτρέπεται στο προσωπικό μας να προσφέρει ή να λαμβάνει δώρα ή φιλοξενία σε επίπεδο εύλογο, αναλογικό, δικαιολογημένο και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και οποιεσδήποτε ισχύουσες πολιτικές ή  νόμους για τα δώρα ή/και τη φιλοξενία.

5.7.2. Απαγορεύεται η προσφορά ενός δώρου ή φιλοξενίας με την προσδοκία της εξασφάλισης ενός επιχειρηματικού πλεονεκτήματος ή την παροχή ενός επιχειρηματικού πλεονεκτήματος. Δεν επιτρέπεται στο Προσωπικό μας να επιδιώκει δώρα. Τα δώρα  επιτρέπονται μόνο εάν παρέχονται σε μη τακτική βάση, με μοναδικό σκοπό την καλλιέργεια ή την ενίσχυση μιας επιχειρηματικής σχέσης και πρέπει να είναι αξίας χαμηλότερης από το οικονομικό όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 5.7.4. παρακάτω.

5.7.3. Ωστόσο, η φιλοξενία ή τα δώρα δεν πρέπει να προσφέρονται ή να γίνονται αποδεκτά από πελάτες ή προμηθευτές, ανεξάρτητα από την αξία τους, κατά την περίοδο που μεσολαβεί μέχρι και κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας διαγωνισμού ή διαπραγματεύσεων  για μια σύμβαση, στην οποία συμμετέχει ο εν λόγω πελάτης ή ο προμηθευτής. Εάν το προσωπικό δεν είναι σίγουρο για το εάν βρίσκεται σε μια χρονική περίοδο που θα οδηγήσει σε ένα διαγωνισμό, πρέπει να επικοινωνήσει με ένα μέλος της Επιτροπής Καταπολέμησης της Διαφθοράς της OC.

5.7.4. Δεν επιτρέπεται στο προσωπικό να αποδέχονται ή να προσφέρουν δώρα σχετικά με οποιαδήποτε τρίτα μέρη με αξία άνω των €200 κατά περίπτωση, χωρίς την έγκριση του άμεσου διευθυντή της Διεύθυνσης στην οποία απασχολείστε, επί εσωτερικού  σημειώματος με έγγραφη αιτιολόγηση της ενέργειας, και πρέπει να διασφαλίζεται ότι προορίζονται αποκλειστικά για την καλλιέργεια ή ενίσχυση μιας επιχειρηματικής σχέσης. Δώρα αξίας μεγαλύτερης των €200 κατά περίπτωση απαιτεί την έγκριση τόσο του  αμέσου διευθυντή της Διεύθυνσης στην οποία απασχολείστε όσο και την έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

5.7.5. Ειδικά σε περιπτώσεις εταιρικών χορηγιών/δωρεών απαιτείται ανεξαρτήτως ποσού και επί εσωτερικού σημειώματος η έγκριση των αρμοδίων Διευθυντών Διευθύνσεων και του Οικονομικού Διευθυντή και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στη περίπτωση ποσού  άνω των 10.000€ απαιτείται πλην όλων των ανωτέρω και η έγκριση του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Vivartia.

5.8. H OC συμμορφώνεται πλήρως και ενεργά με όλους τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν «Ξέπλυμα Χρήματος» και στη Τρομοκρατία και αναγνωρίζει πως έχει ευθύνη να αναφέρει στην αρμόδιες Ελληνικές Αρχές κάθε συμπεριφορά που κρίνεται ύποπτη.

5.9. Δωρεές πολιτικού περιεχομένου: Δεν πραγματοποιούμε δωρεές σε πολιτικά κόμματα, οργανισμούς ή άτομα που εμπλέκονται με την πολιτική.

5.10. Πληρωμές διευκόλυνσης: Η πληρωμή διευκόλυνσης είναι μια πληρωμή προς δημόσιο λειτουργό για την εξασφάλιση ή την επίσπευση μιας συνηθισμένης, περιοριστικής κρατικής ενέργειας του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Αυτού του είδους οι πληρωμές συνήθως  απαιτούνται από χαμηλόβαθμους δημόσιους λειτουργούς με αντάλλαγμα την παροχή μιας υπηρεσίας η οποία, συνήθως και κατ’ έθιμον, εκτελείται από τον λειτουργό. Στην OC, δεν πραγματοποιούμε πληρωμές διευκόλυνσης, με εξαίρεση τη θεσμοθετημένη και νόμιμη  αμοιβή επίσπευσης, όπως π.χ. η καταβολή πληρωμής για την επίσπευση μιας αίτησης έκδοσης διαβατηρίου ή τη διεκπεραίωση κρατικών εγγράφων όπως θεώρησης εισόδου.

5.11. Εάν υφίσταται επικείμενη απειλή για την υγεία ή την ασφάλειά σας, μπορείτε να προσφέρετε πληρωμή για να αποτρέψετε την άμεση βλάβη. Η απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας της OC δεν συνιστά επικείμενη απειλή. Όποτε είναι δυνατόν, θα πρέπει πρώτα  να συμβουλεύεστε και να λαμβάνετε έγκριση από την Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς, προτού πραγματοποιήσετε την πληρωμή. Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατή η λήψη προηγούμενης έγκρισης, πρέπει να αναφέρετε την πληρωμή στην Επιτροπή Καταπολέμησης της  Διαφθοράς εντός 48 ωρών από την πραγματοποίησή της.

6. Επιβεβλημένες ενέργειες σε περίπτωση που αντιλαμβάνεστε δωροδοκία ή διαφθορά

6.1. Η πρόληψη, ο εντοπισμός και η αναφορά της δωροδοκίας και άλλων μορφών διαφθοράς αποτελεί ευθύνη όλων όσων εργάζονται για εμάς ή υπό τον έλεγχό μας. Όλο το προσωπικό οφείλει να αποφεύγει οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε  παραβίαση αυτής της Πολιτικής, είτε από το προσωπικό ή από επιχειρηματικούς εταίρους, πάροχο υπηρεσιών, σύμβουλο ή άλλο πράκτορα της OC.

6.2. Πρέπει να ενημερώσετε τον άμεσο διευθυντή της Διεύθυνσης στην οποία απασχολείστε ή την Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς το συντομότερο δυνατό, εγγράφως, επώνυμα ή ανώνυμα, εάν πιστεύετε ή υποψιάζεστε ότι έχει λάβει χώρα κάποια παράβαση ή σύγκρουση συμφερόντων με την παρούσα Πολιτική ή μπορεί να λάβει χώρα στο μέλλον.

6.2.1. Εάν μια καταγγελία αποδειχθεί κακόβουλη, εφόσον ο καταγγελόμενος το αιτηθεί, μπορεί να ενημερωθεί για την ταυτότητα του καταγγέλοντος, προκειμένου να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Καταγγελίες οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι καταφανώς  κακόβουλες θα ερευνώνται περαιτέρω κατά τη κρίση της εταιρείας, τόσο ως προς τα κίνητρα, όσο και ως προς τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να αποκαθίσταται η τάξη με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

6.2.2. Κανάλια Εσωτερικών Καταγγελιών: Οι δίαυλοι μέσω των οποίων υποβάλλονται οι εσωτερικές καταγγελίες και περιλαμβάνουν τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την υποβολή καταγγελιών καθώς και τα άτομα στα οποία μπορούν να απευθυνθούν οι  καταγγέλοντες. Πιο συγκεκριμένα:

  • Κυτία καταγγελιών/παραπόνων: διατηρούνται σε ασφαλή σημεία σε όλα τα κτίρια και εγκαταστάσεις της εταιρείας για ελεύθερη πρόσβαση.
  • Ταχυδρομικώς: στη διεύθυνση «Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος-Κτίριο 14Β, Σπάτα Αττικής, ΤΚ 19019, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ υπόψη του Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού.

6.3. Οποιοσδήποτε υπάλληλος παραβιάσει αυτήν την Πολιτική θα αντιμετωπίσει πειθαρχικές κυρώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απόλυση για ανάρμοστη συμπεριφορά.

6.4. Σε περίπτωση καταγγελίας η OC δεσμεύεται να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα του καταγγέλλοντα, του καταγγελομένου και θα χειριστεί κάθε υπόθεση με πλήρη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.

6.5. Καταρχάς, προτείνουμε θερμά να αναφέρετε τα ζητήματα που σάς απασχολούν για οποιοδήποτε ζήτημα ή υποψία κατάχρησης ή παραβίασης της παρούσας Πολιτικής στο νωρίτερο δυνατό στάδιο. Εάν δεν είστε σίγουροι για το αν μια συγκεκριμένη πράξη συνιστά  δωροδοκία ή διαφθορά ή αν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις, θα πρέπει να τις συζητάτε με τον άμεσο διευθυντή σας ή/και με την Επιτροπή Καταπολέμησης κατά της Διαφθοράς.

6.6. Είναι σημαντικό να ενημερώσετε τον άμεσο διευθυντή σας ή/και την Επιτροπή Καταπολέμησης κατά της Διαφθοράς το συντομότερο δυνατόν, εάν σάς προσφέρεται μια δωροδοκία από ένα τρίτο μέρος, εάν σας έχει ζητηθεί να προσφέρετε εσείς μια δωροδοκία, εάν  υποψιάζεστε ότι αυτό μπορεί να συμβεί στο μέλλον ή εάν πιστεύετε ότι μπορεί να είστε θύμα παράνομης δραστηριότητας άλλης μορφής.

6.7. Τα μέλη του Προσωπικού που αρνούνται να αποδεχθούν ή να προσφέρουν μια δωροδοκία ή όσοι αναφέρουν τις ανησυχίες ή τις παρανομίες άλλων, ανησυχούν συχνά για τις πιθανές επιπτώσεις. Ενθαρρύνουμε την ειλικρίνεια και θα υποστηρίξουμε οποιονδήποτε  αναφέρει σοβαρές ανησυχίες με καλή πίστη στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι είναι λάθος.

6.8. Η OC θα επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε αντίποινα ή επιζήμια μεταχείριση οποιουδήποτε είδους, ως αποτέλεσμα της άρνησης οποιουδήποτε μέλους του Προσωπικού να εμπλακεί σε δωροδοκία ή διαφθορά ή επειδή αυτός ή αυτή αναφέρει με καλή πίστη τις υποψίες  του/της για μια πραγματική ή ενδεχόμενη δωροδοκία ή ένα άλλο αδίκημα διαφθοράς που έχει λάβει χώρα ή μπορεί να λάβει χώρα στο μέλλον. Οποιοδήποτε μέλος του Προσωπικού διαπιστωθεί ότι έχει προκαλέσει αντίποινα κατά ενός άλλου εργαζόμενου λόγω άρνησης του  τελευταίου να εμπλακεί σε δωροδοκία ή διαφθορά ή γιατί αυτός ή αυτή ανέφερε με καλή πίστη τις υποψίες του/της για μια πραγματική ή ενδεχόμενη δωροδοκία ή ένα άλλο αδίκημα διαφθοράς που έχει λάβει χώρα ή μπορεί να λάβει χώρα στο μέλλον, θα υποστεί τις κατάλληλες πειθαρχικές κυρώσεις που συμπεριλαμβάνουν έως και τον τερματισμό της εργασιακής απασχόλησης.

6.9. Για τους σκοπούς του παρόντος, αντίποινα ή επιζήμια αντιμετώπιση περιλαμβάνουν την απόλυση, τις πειθαρχικές κυρώσεις, απειλές ή άλλη δυσμενή μεταχείριση που συνδέεται με την αναφορά ενός ζητήματος. Εάν πιστεύετε ότι έχετε υποστεί τέτοια μεταχείριση, θα  πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την Επιτροπή Καταπολέμησης κατά της Διαφθοράς.

7. Κατάρτιση και επικοινωνία

7.1. Η κατάρτιση για αυτή την πολιτική πρέπει να αποτελεί μέρος της διαδικασίας αρχικής εκπαίδευσης για όλο το νέο Προσωπικό. Τα μέλη του Προσωπικού που μπορεί να είναι πιο πιθανό να εκτεθούν σε δωροδοκίες λόγω του ρόλου και της θέσης τους, θα λάβουν  κατάλληλη κατάρτιση για το πως να εφαρμόσουν και να συμμορφώνονται με την παρούσα Πολιτική.

7.2. Η προσέγγιση μηδενικής ανοχής μας έναντι της δωροδοκίας και της διαφθοράς θα κοινοποιείται στους προμηθευτές, τους εργολάβους και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας κατά την έναρξη της επιχειρηματικής μας σχέσης μαζί τους και στη συνέχεια όπως  αρμόζει.

8. Παρακολούθηση και έλεγχος

8.1. Η Επιτροπή Καταπολέμησης κατά της Διαφθοράς θα παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα και θα ελέγχει την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, θα εξετάζει τακτικά την καταλληλόλητα, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της. Τα συστήματα και οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου θα υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους, ώστε να παρέχουν τη βεβαιότητα ότι είναι αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς.

8.2. Όλο το Προσωπικό είναι υπεύθυνο για την επιτυχία αυτής της Πολιτικής και θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τη χρησιμοποιούν για να αποκαλύψουν οποιαδήποτε υποψία παραβίασης ή ανάρμοστης ενέργειας.

OLYMPIC CATERING A.E.
Ιούνιος 2022
Έκδοση 1.0ΠΟΛΙΤΙΚΗ/STATEMENT ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘOΡΑΣ
HELLENIC CATERING A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

1. Εισαγωγή και σκοπός της παρούσας Πολιτικής

1.1. Μία από τις Κοινές Αξίες της HC είναι ότι πάντοτε δρούμε νόμιμα, ηθικά, με ακεραιότητα και με σεβασμό προς την κοινότητα και το περιβάλλον.

Η δωροδοκία και η αντίστοιχη συμπεριφορά που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική δεν αποτελούν μόνο σοβαρά ποινικά και αστικά αδικήματα (N. 4557/2018), αλλά αντιβαίνουν και στις Κοινές Αξίες μας. Η επίδειξη τέτοιου είδους συμπεριφοράς ενδέχεται να επιφέρει πολύ υψηλά πρόστιμα, νομικά έξοδα και έξοδα συμμόρφωσης και αστικές ευθύνες και ποινές κάθειρξης για άτομα που εμπλέκονται. Μπορεί, επίσης να βλάψει σημαντικά τη φήμη και την αξία της HC στην αγορά.

1.2. Η παρούσα πολιτική:

i. καθορίζει τις ευθύνες μας και τις ευθύνες όσων εργάζονται για λογαριασμό μας, όσον αφορά στη δωροδοκία και τη διαφθορά και
ii. παρέχει πληροφορίες και οδηγίες σε όσους εργάζονται για λογαριασμό μας σχετικά με το πώς να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα
δωροδοκίας και διαφθοράς.
iii. Σε αυτήν την Πολιτική, οι όροι «εμείς», «μας», «εμάς» και «HC» αναφέρονται στην Hellenic Catering A.E.

Βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε, κατανοήσετε και συμμορφωθείτε με την παρούσα Πολιτική.

2. Ποιους αφορά η Πολιτική;

2.1. Αυτή η πολιτική ισχύει για όλα τα άτομα που εργάζονται για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας σε όλα τα επίπεδα, που συμπεριλαμβάνουν τους ανώτερους διευθυντές, τα στελέχη, τα μέλη του Δ.Σ., υπαλλήλους (αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου ή  προσωρινούς υπαλλήλους), συμβούλους, εργολάβους, εκπαιδευόμενους, αποσπασμένο προσωπικό, περιστασιακά εργαζόμενους και προσωπικό από πρακτορεία θέσεων εργασίας, παρόχους υπηρεσιών τρίτων, εκπροσώπους, αναδόχους/χορηγούς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που σχετίζεται μαζί μας, όπου και αν βρίσκεται (συλλήβδην αναφέρονται ως οι «Προσωπικό» στην παρούσα Πολιτική).

3. Η Πολιτική μας: η δωροδοκία, η διαφθορά και η αθέμιτη άσκηση επιρροής

Για τους σκοπούς της εφαρμογής της τρέχουσας πολιτικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην εταιρεία μας τηρείται Σύστημα Διαχείρισης της Δωροδοκίας το οποίο δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 37001:2016. Καθορίσθηκαν οι στόχοι της καταπολέμησης της διαφθοράς και ενθαρρύνεται η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης χωρίς φόβο.

3.1. Διεξάγουμε τις επιχειρήσεις μας νόμιμα, ηθικά και με ακεραιότητα. Οι πρακτικές διαφθοράς είναι απαράδεκτες και τηρούμε μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής απέναντι στη δωροδοκία, τη διαφθορά και στην αθέμιτη άσκηση επιρροής. Είμαστε αφοσιωμένοι  στη διεξαγωγή των εργασιών μας με επαγγελματισμό, αμεροληψία, ακεραιότητα και σεβασμό σε όλες τις επιχειρηματικές μας συναλλαγές και σχέσεις, οπουδήποτε δραστηριοποιούμαστε και στην εφαρμογή και στην επιβολή αποτελεσματικών συστημάτων για  την καταπολέμηση της δωροδοκίας. Συμμορφωνόμαστε με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

3.2. Προσδοκούμε επίσης από όσους συνεργάζονται μαζί μας να υιοθετούν μια παρόμοια προσέγγιση μηδενικής ανοχής απέναντι στη δωροδοκία και τη διαφθορά. Πριν από τη σύναψη μιας συμφωνίας με οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό  της HC, η HC θα διεξάγει ορθή και δέουσα επιμέλεια και θα λαμβάνει συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις συμμόρφωσης από το εν λόγω τρίτο μέρος.

3.3. Η παρούσα Πολιτική αποτελεί μέρος του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου επιχειρήσεων Vivartia, στον οποίο ανήκει η ΗC, όπως τροποποιείται και συμπληρώνεται κατά καιρούς.

3.4. H Διοίκηση και τα ανώτερα στελέχη σε όλα τα επίπεδα έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση αυτής της Πολιτικής στους αντίστοιχους χώρους εργασίας τους και για να διασφαλίζουν ότι οι υφιστάμενοί τους έχουν επίγνωση και κατανοούν αυτήν την Πολιτική.

4. Η ευθύνη για την Πολιτική

4.1. Αυτή η Πολιτική έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΗC και προσυπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό μας, για να καταδεικνύει τη δέσμευση της HC για την αντιμετώπιση των ζητημάτων δωροδοκίας και διαφθοράς.

4.2. Η HC έχει δημιουργήσει μια Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς, η οποία συνεδριάζει σε τακτική βάση και είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, την επίβλεψη της συμμόρφωσης με την παρούσα Πολιτική  γενικότερα, την παροχή κατάρτισης σχετικά με τις απαιτήσεις της Πολιτικής και τη διασφάλιση της επαρκούς κοινοποίησής της στα σχετικά μέρη.

4.3. Η Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς της ΗC έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την παρούσα Πολιτική και θα αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΗC, σχετικά με τις δραστηριότητες παρακολούθησης.

5. Δωροδοκία, διαφθορά, αθέμιτη άσκηση επιρροής και άλλες μορφές αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς

5.1. Η δωροδοκία συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

i. Όταν οικονομικό ή άλλο πλεονέκτημα προσφέρεται ή τάσσεται σε άλλο άτομο με την πρόθεση να δελεασθεί ή να επιβραβευθεί, ώστε να ασκήσει τα καθήκοντά του πλημμελώς, ή
ii. όταν οικονομικό ή άλλο πλεονέκτημα απαιτείται, συμφωνείται να ληφθεί ή γίνεται δεκτό από άλλο άτομο, ώστε να εκτελέσει τα καθήκοντά του μεανάρμοστο τρόπο.

Είναι αδιάφορο αν η δωροδοκία δίδεται απευθείας ή μέσω τρίτου ή δίδεται προς όφελος του αποδέκτη ή κάποιου άλλου ατόμου, είτε πραγματοποιείται μέσω μιας παρακίνησης ή ανταμοιβής που προσφέρεται, υπόσχεται ή παρέχεται, άμεσα ή έμμεσα, σε έναν δημόσιο λειτουργό (υπάλληλος κρατικού φορέα ή φορέα ελεγχόμενου από την κυβέρνηση) ή σε έναν συμμετέχοντα σε μια ιδιωτική εμπορική συναλλαγή, με σκοπό την απόκτηση οποιουδήποτε εμπορικού, συμβατικού, κανονιστικού ή προσωπικού πλεονεκτήματος  μέσω ακατάλληλης απόδοσης μιας σχετικής λειτουργίας ή δραστηριότητας.

5.2. Παραδείγματα δωροδοκίας περιλαμβάνουν τα εξής:

5.2.1. Προσφορά μιας δωροδοκίας: Προσφέρετε εισιτήρια σε έναν υποψήφιο πελάτη για μια μεγάλη εκδήλωση, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσει να συνεργαστεί μαζί μας, προτιμώντας μας έναντι ενός ανταγωνιστή ή μειώνοντας τις τιμές του. Αυτό θα  αποτελούσε αδίκημα, επειδή κάνετε την προσφορά για να αποκτήσετε ένα εμπορικό και συμβατικό πλεονέκτημα. Μπορεί επίσης να αποτελεί αδίκημα και για τον υποψήφιο πελάτη να δεχτεί την προσφορά σας.

5.2.2. Αποδοχή μιας δωροδοκίας: Ένας προμηθευτής προσφέρει σε συγγενικό σας πρόσωπο μια θέση εργασίας, αλλά καθιστά σαφές ότι ως αντάλλαγμα, αναμένει από εσάς να χρησιμοποιήσετε την επιρροή σας στον οργανισμό μας για να διασφαλίσετε ότι θα  συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί του. Μια τέτοια προσφορά αποτελεί αδίκημα για έναν προμηθευτή. Θα ήταν αδίκημα να συμφωνήσετε μαζί του, επειδή κάνοντάς το αυτό θα αποκτούσατε ένα προσωπικό πλεονέκτημα.

5.2.3. Δωροδοκία ενός δημόσιου  λειτουργού (ημεδαπού ή αλλοδαπού): Καταβάλλετε κάποια πληρωμή ή φροντίζετε ώστε η HC να καταβάλει μια πληρωμή σε έναν δημόσιο λειτουργό για να διασφαλίσει ότι η Υπηρεσία στην οποία εργάζεται θα εκδώσει μια ευνοϊκή  αναφορά επιθεώρησης ή θα εκδώσει κάποια άδεια την οποίο χρειάζεται η HC για την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Το αδίκημα μιας δωροδοκίας του δημοσίου λειτουργού θα διαπραχθεί μόλις πραγματοποιηθεί η προσφορά. Αυτό οφείλεται στο ότι γίνεται  για να εξασφαλιστεί ένα επιχειρηματικό πλεονέκτημα για την HC.

5.3. Εκτός από τις απευθείας χρηματικές πληρωμές ή τις προσφορές ακριβών δώρων, άλλα παραδείγματα δωροδοκίας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τα παρακάτω, που προσφέρονται μέσω οδηγιών/εντολής ή προς όφελος ενός δημοσίου λειτουργού ή ενός εμπορικού επιχειρηματικού εταίρου/συνεργάτη: (α) ταξίδια, γεύματα, ψυχαγωγία ή άλλη φιλοξενία υψηλής αξίας, (β) συνεισφορές σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, καμπάνια ή επίσημη εκστρατεία, ή (γ) φιλανθρωπικές εισφορές ή εταιρικές χορηγίες. Απαγορεύεται  επίσης η προσφορά, η υπόσχεση ή έμμεση παροχή δωροδοκίας μέσω επιχειρηματικών εταίρων, παρόχων υπηρεσιών, συμβούλων ή άλλων πρακτόρων που εργάζονται για λογαριασμό της HC, συμπεριλαμβανομένων και μέσω μυστικών προμηθειών.

5.4. Η διαφθορά είναι η κατάχρηση ενός δημόσιου ή ιδιωτικού αξιώματος για προσωπικό κέρδος.

5.5. Η αθέμιτη άσκηση επιρροής είναι μια μορφή διαφθοράς. Είναι η πράξη κατά την οποία κάποιος χρησιμοποιεί την επιρροή που διαθέτει στην κυβέρνηση ή τις διασυνδέσεις του με πρόσωπα σε θέσεις εξουσίας για να αποκομίσει χάρες ή προνομιακή μεταχείριση  για κάποιον άλλον, συνήθως (αλλά όχι αποκλειστικά) επί πληρωμή.

5.6. Αποφυγή των Συγκρούσεων Συμφερόντων Το προσωπικό της HC μπορεί να βρεθεί σε μια θέση όπου θα ήταν πιθανό να παραβιάσει τους νόμους για την καταπολέμηση της δωροδοκίας ή της διαφθοράς, εάν υφίσταται μια σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όσον αφορά στις συμβάσεις. Αυτές οι συγκρούσεις προκύπτουν όταν τα προσωπικά σας συμφέροντα έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της HC.

Παραδείγματα των τομέων όπου μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων περιλαμβάνουν ένα προσωπικό  συμφέρον σε μια σύμβαση, είτε άμεσα (για παράδειγμα, όταν είστε ο αντισυμβαλλόμενος σε μια σύμβαση), είτε έμμεσα (για παράδειγμα όταν εσείς έχετε συμφέρον αντισυμβαλλομένου στη σύμβαση μέσω της ιδιοκτησίας μετοχών ή ένας στενός συγγενής  εργάζεται για λογαριασμό ή έχει ιδιοκτησιακό συμφέρον μέσω του αντισυμβαλλομένου και θα επωφεληθεί, άμεσα ή έμμεσα, από τη σύμβαση), μια εργασιακή απασχόληση εκτός της HC, τη χρήση των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της HC σε μια  προσωπική συναλλαγή ή την επιδίωξη ή αποδοχή δώρων ή ψυχαγωγίας.

Ως αποτέλεσμα, δεν πρέπει να συμμετέχετε σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ή θα μπορούσε να φανεί ότι περιλαμβάνουν, μια σύγκρουση συμφερόντων. Εάν διαπιστώσετε ότι η HC εξετάζει το ενδεχόμενο να συνεργαστεί επιχειρηματικά με κάποια οντότητα  ή πρόσωπο με το οποίο έχετε προσωπική ή οικονομική σχέση, πρέπει να απομακρυνθείτε από τη λήψη αποφάσεων ή την επιτήρηση των διαδικασιών και να αποκαλύψετε τη σχέση που έχετε στον προϊστάμενό σας ή σε οποιοδήποτε μέλος της Διεύθυνσης  Ανθρωπίνων Πόρων ή Εσωτερικού Ελέγχου. Εάν δεν είστε σίγουροι για το αν μια συγκεκριμένη κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων, επικοινωνήστε με τον προϊστάμενό σας ή οποιοδήποτε της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων ή Εσωτερικού Ελέγχου.

5.7. Δώρα και φιλοξενία.

5.7.1. Αυτή η Πολιτική δεν απαγορεύει τη λογική, εύλογη και θεμιτή φιλοξενία (την προσφορά ή την αποδοχή της) προς ή από τρίτους, εάν ο σκοπός της είναι να βελτιώσει την εικόνα της HC, να παρουσιάσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή να  καθιερώσουμε ή να διατηρήσουμε επιχειρηματικές σχέσεις. Επομένως, επιτρέπεται στο προσωπικό μας να προσφέρει ή να λαμβάνει δώρα ή φιλοξενία σε επίπεδο εύλογο, αναλογικό, δικαιολογημένο και σύμφωνα με την παρούσαΠολιτική και οποιεσδήποτε ισχύουσες πολιτικές ή νόμους για τα δώρα ή/και τη φιλοξενία.

5.7.2. Απαγορεύεται η προσφορά ενός δώρου ή φιλοξενίας με την προσδοκία της εξασφάλισης ενός επιχειρηματικού πλεονεκτήματος ή την παροχή ενός επιχειρηματικού πλεονεκτήματος. Δεν επιτρέπεται στο Προσωπικό μας να επιδιώκει δώρα. Τα δώρα  επιτρέπονται μόνο εάν παρέχονται σε μη τακτική βάση, με μοναδικό σκοπό την καλλιέργεια ή την ενίσχυση μιας επιχειρηματικής σχέσης και πρέπει να είναι αξίας χαμηλότερης από το οικονομικό όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 5.7.4. παρακάτω.

5.7.3. Ωστόσο, η φιλοξενία ή τα δώρα δεν πρέπει να προσφέρονται ή να γίνονται αποδεκτά από πελάτες ή προμηθευτές, ανεξάρτητα από την αξία τους, κατά την περίοδο που μεσολαβεί μέχρι και κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας διαγωνισμού ή  διαπραγματεύσεων για μια σύμβαση, στην οποία συμμετέχει ο εν λόγω πελάτης ή ο προμηθευτής. Εάν το προσωπικό δεν είναι σίγουρο για το εάν βρίσκεται σε μια χρονική περίοδο που θα οδηγήσει σε ένα διαγωνισμό, πρέπει να επικοινωνήσει με ένα μέλος της  Επιτροπής Καταπολέμησης της Διαφθοράς της HC.

5.7.4. Δεν επιτρέπεται στο προσωπικό να αποδέχονται ή να προσφέρουν δώρα σχετικά με οποιαδήποτε τρίτα μέρη με αξία άνω των €200 κατά περίπτωση, χωρίς την έγκριση του άμεσου διευθυντή της Διεύθυνσης στην οποία απασχολείστε, επί εσωτερικού  σημειώματος με έγγραφη αιτιολόγηση της ενέργειας, και πρέπει να διασφαλίζεται ότι προορίζονται αποκλειστικά για την καλλιέργεια ή ενίσχυση μιας επιχειρηματικής σχέσης. Δώρα αξίας μεγαλύτερης των €200 κατά περίπτωση απαιτεί την έγκριση τόσο του  αμέσου διευθυντή της Διεύθυνσης στην οποία απασχολείστε όσο και την έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

5.7.5. Ειδικά σε περιπτώσεις εταιρικών χορηγιών/δωρεών απαιτείται ανεξαρτήτως ποσού και επί εσωτερικού σημειώματος η έγκριση των αρμοδίων Διευθυντών Διευθύνσεων και του Οικονομικού Διευθυντή και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στη περίπτωση ποσού  άνω των 10.000€ απαιτείται πλην όλων των ανωτέρω και η έγκριση του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Vivartia.

5.8. H HC συμμορφώνεται πλήρως και ενεργά με όλους τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν «Ξέπλυμα Χρήματος» και στη Τρομοκρατία και αναγνωρίζει πως έχει ευθύνη να αναφέρει στην αρμόδιες Ελληνικές Αρχές κάθε συμπεριφορά που κρίνεται ύποπτη. 

5.9. Δωρεές πολιτικού περιεχομένου: Δεν πραγματοποιούμε δωρεές σε πολιτικά κόμματα, οργανισμούς ή άτομα που εμπλέκονται με την πολιτική.

5.10. Πληρωμές διευκόλυνσης: Η πληρωμή διευκόλυνσης είναι μια πληρωμή προς δημόσιο λειτουργό για την εξασφάλιση ή την επίσπευση μιας συνηθισμένης, περιοριστικής κρατικής ενέργειας του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Αυτού του είδους οι πληρωμές  συνήθως απαιτούνται από χαμηλόβαθμους δημόσιους λειτουργούς με αντάλλαγμα την παροχή μιας υπηρεσίας η οποία, συνήθως και κατ’ έθιμον, εκτελείται από τον λειτουργό. Στην HC, δεν πραγματοποιούμε πληρωμές διευκόλυνσης, μεεξαίρεση τη  θεσμοθετημένη και νόμιμη αμοιβή επίσπευσης, όπως π.χ. η καταβολή πληρωμής για την επίσπευση μιας αίτησης έκδοσης διαβατηρίου ή τη διεκπεραίωση κρατικών εγγράφων όπως θεώρησης εισόδου.

5.11. Εάν υφίσταται επικείμενη απειλή για την υγεία ή την ασφάλειά σας, μπορείτε να προσφέρετε πληρωμή για να αποτρέψετε την άμεση βλάβη. Η απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας της HC δεν συνιστά επικείμενη απειλή. Όποτε είναι δυνατόν, θα πρέπει  πρώτα να συμβουλεύεστε και να λαμβάνετε έγκριση από την Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς, προτού πραγματοποιήσετε την πληρωμή. Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατή η λήψη προηγούμενης έγκρισης, πρέπει να αναφέρετε την πληρωμή στην Επιτροπή  Καταπολέμησης της Διαφθοράς εντός 48 ωρών από την πραγματοποίησή της.

6. Επιβεβλημένες ενέργειες σε περίπτωση που αντιλαμβάνεστε δωροδοκία ή διαφθορά

6.1. Η πρόληψη, ο εντοπισμός και η αναφορά της δωροδοκίας και άλλων μορφών διαφθοράς αποτελεί ευθύνη όλων όσων εργάζονται για εμάς ή υπό τον έλεγχό μας. Όλο το προσωπικό οφείλει να αποφεύγει οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να  οδηγήσει σε παραβίαση αυτής της Πολιτικής, είτε από το προσωπικό ή από επιχειρηματικούς εταίρους, πάροχο υπηρεσιών, σύμβουλο ή άλλο πράκτορα της HC.

6.2. Πρέπει να ενημερώσετε τον άμεσο διευθυντή της Διεύθυνσης στην οποία απασχολείστε ή την Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς το συντομότερο δυνατό, εγγράφως, επώνυμα ή ανώνυμα, εάν πιστεύετε ή υποψιάζεστε ότι έχει λάβει χώρα κάποια  παράβαση ή σύγκρουση συμφερόντων με την παρούσα Πολιτική ή μπορεί να λάβει χώρα στο μέλλον.

6.2.1. Εάν μια καταγγελία αποδειχθεί κακόβουλη, εφόσον ο καταγγελόμενος το αιτηθεί, μπορεί να ενημερωθεί για την ταυτότητα του καταγγέλοντος, προκειμένου να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Καταγγελίες οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι καταφανώς  κακόβουλες θα ερευνώνται περαιτέρω κατά τη κρίση της εταιρείας, τόσο ως προς τα κίνητρα, όσο και ως προς τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να αποκαθίσταται η τάξη με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

6.2.2. Κανάλια Εσωτερικών Καταγγελιών: Οι δίαυλοι μέσω των οποίων υποβάλλονται οι εσωτερικές καταγγελίες και περιλαμβάνουν τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την υποβολή καταγγελιών καθώς και τα άτομα στα οποία μπορούν να απευθυνθούν οι  καταγγέλοντες. Πιο συγκεκριμένα:

  •  Κυτία καταγγελιών/παραπόνων: διατηρούνται σε ασφαλή σημεία σε όλα τα κτίρια και εγκαταστάσεις της εταιρείας για ελεύθερη πρόσβαση.
  •  Ταχυδρομικώς: στη διεύθυνση «Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος-Κτίριο 14Β, Σπάτα Αττικής, ΤΚ 19019, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ υπόψη του Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού.

6.3. Οποιοσδήποτε υπάλληλος παραβιάσει αυτήν την Πολιτική θα αντιμετωπίσει πειθαρχικές κυρώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απόλυση για ανάρμοστη συμπεριφορά.

6.4. Σε περίπτωση καταγγελίας η HC δεσμεύεται να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα του καταγγέλλοντα, του καταγγελομένου και θα χειριστεί κάθε υπόθεση με πλήρη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.

6.5. Καταρχάς, προτείνουμε θερμά να αναφέρετε τα ζητήματα που σάς απασχολούν για οποιοδήποτε ζήτημα ή υποψία κατάχρησης ή παραβίασης της παρούσας Πολιτικήςστο νωρίτερο δυνατό στάδιο. Εάν δεν είστε σίγουροι για το αν μια συγκεκριμένη πράξη  συνιστά δωροδοκία ή διαφθορά ή αν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις, θα πρέπει να τις συζητάτε με τον άμεσο διευθυντή σας ή/και με την Επιτροπή Καταπολέμησης κατά της Διαφθοράς.

6.6. Είναι σημαντικό να ενημερώσετε τον άμεσο διευθυντή σας ή/και την Επιτροπή Καταπολέμησης κατά της Διαφθοράς το συντομότερο δυνατόν, εάν σάς προσφέρεται μια δωροδοκία από ένα τρίτο μέρος, εάν σας έχει ζητηθεί να προσφέρετε εσείς μια  δωροδοκία, εάν υποψιάζεστε ότι αυτό μπορεί να συμβεί στο μέλλον ή εάν πιστεύετε ότι μπορεί να είστε θύμα παράνομης δραστηριότητας άλλης μορφής.

6.7. Τα μέλη του Προσωπικού που αρνούνται να αποδεχθούν ή να προσφέρουν μια δωροδοκία ή όσοι αναφέρουν τις ανησυχίες ή τις παρανομίες άλλων, ανησυχούν συχνά για τις πιθανές επιπτώσεις. Ενθαρρύνουμε την ειλικρίνεια και θα υποστηρίξουμε  οποιονδήποτε αναφέρει σοβαρές ανησυχίες με καλή πίστη στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι είναι λάθος.

6.8. Η HC θα επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε αντίποινα ή επιζήμια μεταχείριση οποιουδήποτε είδους, ως αποτέλεσμα της άρνησης οποιουδήποτε μέλους του Προσωπικού να εμπλακεί σε δωροδοκία ή διαφθορά ή επειδή αυτός ή αυτή αναφέρει με καλή πίστη τις υποψίες του/της για μια πραγματική ή ενδεχόμενη δωροδοκία ή ένα άλλο αδίκημα διαφθοράς που έχει λάβει χώρα ή μπορεί να λάβει χώρα στο μέλλον. Οποιοδήποτε μέλος του Προσωπικού διαπιστωθεί ότι έχει προκαλέσει αντίποινα κατά ενός άλλου εργαζόμενου λόγω άρνησης του τελευταίου να εμπλακεί σε δωροδοκία ή διαφθορά ή γιατί αυτός ή αυτή ανέφερε με καλή πίστη τις υποψίες του/της για μια πραγματική ή ενδεχόμενη δωροδοκία ή ένα άλλο αδίκημα διαφθοράς που έχει λάβει χώρα ή μπορεί να λάβει χώρα στο  μέλλον, θα υποστεί τις κατάλληλες πειθαρχικές κυρώσεις που συμπεριλαμβάνουν έως και τον τερματισμό της εργασιακής απασχόλησης.

6.9. Για τους σκοπούς του παρόντος, αντίποινα ή επιζήμια αντιμετώπιση περιλαμβάνουν την απόλυση, τις πειθαρχικές κυρώσεις, απειλές ή άλλη δυσμενή μεταχείριση που συνδέεται με την αναφορά ενός ζητήματος. Εάν πιστεύετε ότι έχετε υποστεί τέτοια μεταχείριση, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την Επιτροπή Καταπολέμησης κατά της Διαφθοράς.

7. Κατάρτιση και επικοινωνία

7.1. Η κατάρτιση για αυτή την πολιτική πρέπει να αποτελεί μέρος της διαδικασίας αρχικής εκπαίδευσης για όλο το νέο Προσωπικό. Τα μέλη του Προσωπικού που μπορεί να είναι πιο πιθανό να εκτεθούν σε δωροδοκίες λόγω του ρόλου και της θέσης τους, θα λάβουν κατάλληλη κατάρτιση για το πως να εφαρμόσουν και να συμμορφώνονται με την παρούσα Πολιτική.

7.2. Η προσέγγιση μηδενικής ανοχής μας έναντι της δωροδοκίας και της διαφθοράς θα κοινοποιείται στους προμηθευτές, τους εργολάβους και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας κατά την έναρξη της επιχειρηματικής μας σχέσης μαζί τους και στη συνέχεια  όπως αρμόζει.

8. Παρακολούθηση και έλεγχος

8.1. Η Επιτροπή Καταπολέμησης κατά της Διαφθοράς θα παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα και θα ελέγχει την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, θα εξετάζει τακτικά την καταλληλόλητα, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της. Τα συστήματα και  οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου θα υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους, ώστε να παρέχουν τη βεβαιότητα ότι είναι αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς.

8.2. Όλο το Προσωπικό είναι υπεύθυνο για την επιτυχία αυτής της Πολιτικής και θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τη χρησιμοποιούν για να αποκαλύψουν οποιαδήποτε υποψία παραβίασης ή ανάρμοστης ενέργειας.

HELLENIC CATERING A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ιούνιος 2022
Έκδοση 1.0